מבצע למרפאים בעיסוק

20% הנחה לכל הציוד הפארה רפואי (למעט ציוד הסנוזלן) והציוד הסנסומוטורי